Algemene voorwaarden

Wat gaaf dat je Rockpit gebruikt en samen met ons werkt aan de Veilige Bouwplaats!

Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst (“overeenkomst”) tussen jou en Rockpit. Deze overeenkomst geeft jou de toegang tot jouw profiel en het gebruik van onze website en mogelijke subdomeinen daarvan.  Tevens tot onze toepassingen voor mobiele apparaten, zoals tablets, smartphones, overige smart-apparaten en interfaces met applicaties. Ook geeft het je toegang tot onze bestaande en mogelijke toekomstige services die via Rockpit worden aangeboden. Voor het gemak vangen we al deze services onder “Services”. De website, interfaces met applicaties en de services vangen we hierna gezamenlijk onder het “Rockpit-platform”. Ander beleid dat van toepassing is op jouw gebruik van het Rockpit-platform, is door verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst.

Wanneer in deze Voorwaarden “Rockpit”, “wij”, “ons” of “onze” wordt genoemd, verwijst dit naar 12Skills BV, Utrechtseweg 157, 6862 AH Oosterbeek, KVK 73702641.

Hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens en privacy met betrekking tot de toegang tot het Rockpit-platform en het gebruik daarvan hebben we samengevat in ons Privacybeleid

De verwerking van betalingen met betrekking tot het gebruik van het Rockpit-platform (“Betaaldiensten”) worden aan jou geleverd door Rockpit, zoals uiteengezet in de Betalingsvoorwaarden (“Betalingsvoorwaarden”).

Alleen Experts zijn verantwoordelijk voor het identificeren, begrijpen en naleven van alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op hun Aanbod en Expert-diensten (zoals hieronder gedefinieerd). Sommige expert-diensten zijn bijvoorbeeld gebonden aan bepaalde wetgeving of certificering die een mogelijke beperking kunnen zijn om bepaalde expert-diensten te verlenen. Voor sommige expert-diensten moet een Expert zich mogelijk registreren, een vergunning hebben of een vergunning verkrijgen, voordat hij bepaalde Expert-diensten mag aanbieden (zoals bijvoorbeeld het verzorgen van kennissessies, toolboxen of veiligheidsvraagstukken). Alleen de Expert is verantwoordelijk voor het identificeren en verkrijgen van de vereiste licenties, vergunningen of registraties voor de Expert-diensten die hij aanbiedt. 

Inhoudsopgave

 1. Reikwijdte van Rockpit-services
 2. Gebruik en Rockpitter-verificatie voor toegang tot het Rockpit-platform
 3. Wijziging van deze voorwaarden
 4. Account-registratie
 5. Inhoud
 6. Tarieven
 7. Voorwaarden specifiek voor Expert
 8. Specifieke voorwaarden voor Rockpitters
 9. Boekingswijzigingen, annuleringen en restituties
 10. Beoordelingen en recensies
 11. Belastingen
 12. Verboden activiteiten
 13. Duur en beëindiging, opschorting en andere maatregelen
 14.  Disclaimer
 15.  Aansprakelijkheid
 16. Vrijwaring
 17. Feedback
 18. Rockpit Contentbeleid
 19. Rockpit Auteurs Beleid
 20. Toepasselijk recht en jurisdictie
 21. Algemene bepalingen

1. Reikwijdte van Rockpit-services

1.1 Het Rockpit-platform is een online marktplaats voor geregistreerde gebruikers (“Rockpitters”) en derde partijen die diensten aanbieden (“Experts”). Experts publiceren Expert-diensten op het Rockpit-platform door middel van “Vertoningen”. Rockpitters en Experts kunnen  rechtstreeks communiceren en transacties aangaan met Rockpitters die dergelijke Expert-diensten willen boeken. Expert-diensten zijn tijdgebonden en/of enkele of meerdaagse activiteiten in verschillende categorieën, zoals: de Bouwplaats, de Kennisplek, de Expertplek of de Bedrijfsplek (“Activiteit”) of toegang tot unieke Rockpit-evenementen (“Evenementen”) en een verscheidenheid aan andere diensten.

1.2 Als aanbieder van het Rockpit-platform bezit, creëert, verkoopt, levert, beheert of biedt Rockpit geen Activiteit of Expert-diensten, noch is Rockpit een organisator of verkoper van Expert-diensten. Alleen Experts zijn verantwoordelijk voor hun aanbiedingen en Expert-diensten. Wanneer Rockpitters een boeking maken of accepteren, gaan ze rechtstreeks met elkaar een contract aan. Rockpit is en wordt geen partij of andere deelnemer in een contractuele relatie tussen Rockpitters en Experts. Rockpit treedt in geen enkele hoedanigheid op als agent voor enige Rockpitter, behalve zoals gespecificeerd in de Betalingsvoorwaarden.

1.3 Hoewel we natuurlijk altijd bereid zijn om te helpen bij het oplossen van een mogelijk geschil, heeft Rockpit hierover geen controle en garanderen wij niet:

 • het bestaan, de kwaliteit, veiligheid, geschiktheid of wettigheid van aanbiedingen of Expert-diensten;
 • de waarheid of nauwkeurigheid van enige Vertoning, beschrijvingen, beoordelingen, recensies of andere content van Rockpitters (zoals hieronder in de voorwaarden gedefinieerd);
 • de prestaties of het gedrag van een Rockpitter of derde partij. Rockpit onderschrijft geen Rockpitters- of Expert-diensten. Verwijzingen geven alleen aan dat de Rockpitter een relevant verificatie- of identificatieproces heeft voltooid en niets anders. Een dergelijke beschrijving is geen goedkeuring, certificering of garantie door Rockpit over een Rockpitter. Ook niet over de identiteit of achtergrond van de Rockpitter of dat de Rockpitter betrouwbaar of geschikt is. Je dient altijd de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij het beslissen of je deel wilt nemen aan een Activiteit of Evenement, of andere Expert-diensten wilt gebruiken of dat je wil communiceren met andere Rockpitters, online of persoonlijk. 

1.4 Als je ervoor kiest om het Rockpit-platform te gebruiken als een Expert of Co-Expert (zoals hieronder in de voorwaarden gedefinieerd), is jouw relatie met Rockpit beperkt tot het zijn van een onafhankelijke, externe contractant. Je bent geen werknemer, agent, joint venture of partner van Rockpit om welke reden dan ook en je handelt uitsluitend namens jezelf en voor jouw eigen voordeel. Niet namens of ten behoeve van Rockpit. Rockpit is niet geacht  om jou in het algemeen te begeleiden of te controleren of jouw prestaties onder deze Voorwaarden en meer specifiek in verband met jouw levering van de Expert-diensten passend zijn. Je erkent en gaat ermee akkoord dat je naar eigen goeddunken de Expert-diensten op de Vertoningen plaatst of anderszins deelneemt aan andere zakelijke of arbeidsactiviteiten.

1.5 Om het Rockpit-platform te promoten en de bekendheid van Vertoningen aan potentiële Rockpitters te vergroten, kunnen vermeldingen en andere inhoud worden weergegeven op andere websites, applicaties, in e-mails en in overig online en offline aanbod. Om Rockpitters te helpen die verschillende talen spreken, kunnen vermeldingen geheel of gedeeltelijk in andere talen worden vertaald. Rockpit kan de nauwkeurigheid of kwaliteit van dergelijke vertalingen niet garanderen en Rockpitters zijn verantwoordelijk voor het beoordelen en verifiëren van de nauwkeurigheid van dergelijke vertalingen. Het Rockpit-platform kan vertalingen bevatten die mogelijk zijn gemaakt door Google. Google wijst alle garanties met betrekking tot vertalingen af, expliciet of impliciet, inclusief garanties van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

1.6 Het Rockpit-platform kan links bevatten naar websites of bronnen van derden (“Services van derden”). Dergelijke Services van derden kunnen onderhevig zijn aan verschillende voorwaarden en hebben mogelijke een afwijkend privacybeleid. Rockpit is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke Services van derden, of de inhoud, producten of services die beschikbaar zijn via dergelijke Services van derden. Links naar dergelijke diensten van derden dragen geen goedkeuring door Rockpit.

1.7 Vanwege de aard van het internet kan Rockpit de continue en ononderbroken beschikbaarheid en toegankelijkheid van het Rockpit-platform niet garanderen. Rockpit kan de beschikbaarheid van het Rockpit-platform of bepaalde gebieden of functies daarvan, indien nodig,  (tijdelijk) beperken, met het oog op capaciteitsbeperkingen, de veiligheid of integriteit van onze servers, of om onderhoudsmaatregelen uit te voeren die de goede of verbeterde werking van het Rockpit-platform garanderen. Rockpit kan het Rockpit-platform verbeteren, aanpassen en van tijd tot tijd nieuwe Rockpit-services introduceren.

2. Gebruik en Rockpitter-verificatie voor toegang tot het Rockpit-platform

2.1 Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Rockpit-platform of een Rockpit-account te registreren, moet je een persoon zijn van ten minste 18 jaar oud of een naar behoren georganiseerde, geldige en bestaande onderneming, organisatie of andere rechtspersoon zijn met een goede reputatie onder de wetten van het land waar je bent gevestigd en bevoegd zijn juridisch bindende contracten te sluiten.

2.3 Rockpit kan toegang tot en gebruik van het Rockpit-platform of bepaalde gebieden of functies van het Rockpit-platform verlenen onder bepaalde voorwaarden of vereisten, zoals het voltooien van een verificatieproces, het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria en het voldoen aan de drempelwaarden voor beoordelingen of waarderingen. 

2.4 Gebruikersverificatie op het internet is moeilijk en we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de bevestiging van de identiteit van een Rockpitter. Niettegenstaande het bovenstaande, voor transparantie en fraudepreventie-doeleinden en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we, maar zijn we niet verplicht om:

 • Rockpitters te vragen een vorm van identificatie of andere informatie van de overheid te verstrekken of aanvullende controles uit te voeren die zijn ontworpen om te helpen de achtergronden van Rockpitters te identificeren. 

2.5 De toegang tot of het gebruik van bepaalde gebieden en functies van het Rockpit-platform kan onderworpen zijn aan afzonderlijke beleidslijnen, normen of richtlijnen, of kan vereisen dat je aanvullende voorwaarden accepteert, voordat je toegang krijgt tot de relevante gebieden of functies van het Rockpit-platform . Als er een conflict is tussen deze voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op een specifiek gebied of kenmerk van het Rockpit-platform, hebben de laatste voorwaarden voorrang met betrekking tot jouw toegang tot of gebruik van dat gebied of functie, tenzij anders aangegeven in deze laatste voorwaarden.

3. Wijziging van deze voorwaarden

Rockpit behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen in overeenstemming met deze bepaling. Als we wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, zullen we de herziene voorwaarden op het Rockpit-platform plaatsen en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan deze voorwaarden bijwerken. We zullen je ook ten minste 30 dagen vóór de datum van inwerkingtreding per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. Als je het niet eens bent met de herziene voorwaarden, kun je deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. We zullen je informeren over jouw recht om de overeenkomst te beëindigen in de kennisgevings-email. Als je je Overeenkomst niet beëindigt vóór de datum waarop de herziene Voorwaarden van kracht worden, betekent het  dat je de herziene Voorwaarden accepteert voor verlengde toegang tot of gebruik van het Rockpit-platform..

4. Account-registratie

4.1 Je moet een account (“Rockpit-account”) registreren om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde functies van het Rockpit-platform, zoals het publiceren of bijwonen van een Activiteit. Als je een Rockpit-account registreert voor een bedrijf, organisatie of andere rechtspersoon, verklaar en garandeer je dat je de bevoegdheid hebt om die entiteit wettelijk te binden en ons alle toestemmingen en licenties te verlenen die in deze voorwaarden worden verstrekt.

4.2 Je kunt een Rockpit-account registreren met een e-mailadres en het aanmaken van een wachtwoord. 

4.3 Je mag niet meer dan één (1) Rockpit-account registreren, tenzij Rockpit je daarvoor toestemming geeft. Je mag je Rockpit-account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere partij.

4.4 Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw Rockpit-accountgegevens en mag jouw gegevens niet aan derden bekendmaken. Je moet Rockpit onmiddellijk op de hoogte stellen als je weet of een reden hebt om te vermoeden dat je inloggegevens verloren zijn gegaan, gestolen, verduisterd of anderszins in gevaar zijn gebracht of in geval van daadwerkelijk of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van je Rockpit-account. Je bent aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via jouw Rockpit-account, tenzij dergelijke activiteiten niet door jou zijn geautoriseerd en je niet anderszins nalatig bent (zoals het niet melden van ongeoorloofd gebruik of verlies van jouw inloggegevens).

4.5 Rockpit kan functies inschakelen, waarmee je andere Rockpitters of bepaalde derde partijen kunt machtigen om bepaalde acties te ondernemen die van invloed zijn op jouw Rockpit-account. We kunnen Rockpitters bijvoorbeeld in staat stellen hun Rockpit-accounts aan Experts te koppelen en acties voor die bedrijven te ondernemen, we kunnen in aanmerking komende Rockpitters of bepaalde derde partijen in staat stellen om Activiteiten te boeken namens andere Rockpitters, of we kunnen Experts in staat stellen andere Rockpitters toe te voegen als Co-Expert (zoals hieronder gedefinieerd) om hun Activiteiten te helpen beheren. Voor deze functies is het niet vereist dat je jouw inloggegevens deelt met een andere persoon. Geen enkele derde partij is door Rockpit gemachtigd om naar jouw inloggegevens te vragen en je vraagt niet naar de inloggegevens van een andere Rockpitter.

5. Inhoud

5.1 Rockpit kan naar eigen goeddunken Rockpitters in staat stellen om het volgende te doen: 
 • inhoud te creëren, uploaden, posten, verzenden, ontvangen en op te slaan, zoals tekst, foto’s, audio, video of ander materiaal en informatie op of via het Rockpit-platform ( “Rockpitters-content”); 
 • toegang krijgen tot en bekijken van Content van Rockpitters en alle content die Rockpit zelf beschikbaar stelt op of via het Rockpit-platform, inclusief gepatenteerde Rockpit-content en alle content waarvoor een licentie is verleend of geautoriseerd voor gebruik door of via Rockpit van een derde partij (“Rockpit-content” en samen met Expert-content; “Collectieve Content”).

5.2 Het Rockpit-platform, Rockpit-content en inhoud van Rockpitters kunnen in hun geheel of gedeeltelijk worden beschermd door copyright, handelsmerk en/of andere wetten van Nederland. Je erkent en gaat ermee akkoord dat het Rockpit-platform en de Rockpit-inhoud inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, het exclusieve eigendom zijn van Rockpit en/of zijn licentiegevers of geautoriseerde derden. Je mag geen copyright-, handelsmerk-, servicemerk- of andere eigendomsrecht-vermeldingen die zijn opgenomen in of verbonden zijn met het Rockpit-platform, Rockpit-content of Rockpitters-content verwijderen, wijzigen of verbergen. Alle handelsmerken, servicemerken, logo’s, handelsnamen en alle andere bron-ID’s van Rockpit die op of in verband met het Rockpit-platform en Rockpit Content worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Rockpit in Nederland en in het buitenland. Handelsmerken, servicemerken, logo’s, handelsnamen en andere eigendoms-aanduidingen van derden die worden gebruikt op of in verband met het Rockpit-platform, Rockpit-content en/of collectieve inhoud worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren .

5.3 Je mag het Rockpit-platform of de Collectieve Content niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden, verspreiden, licentiëren, verkopen, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve voor zover jij de wettelijke eigenaar bent van bepaalde Rockpitters- of Expert-content, of zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten aan jou verleend door implicatie of anderszins onder enige intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of worden beheerd door Rockpit of haar licentiegevers, behalve de licenties en rechten die uitdrukkelijk worden verleend in deze Voorwaarden.

5.4 Onder voorbehoud van jouw naleving van deze Voorwaarden, verleent Rockpit jou een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om het Rockpit-platform te gebruiken op jouw persoonlijke apparaat en toegang te hebben tot en het bekijken van Collectieve Content die beschikbaar is gemaakt op of via het Rockpit-platform en die voor jou toegankelijk is, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

5.5 Door het uploaden, plaatsen of anderszins beschikbaar maken van Rockpitter-content op of via het Rockpit-platform, verleen je aan Rockpit, wanneer je deze maakt, publiceert of beschikbaar maakt, een niet-exclusief, wereldwijd, royalty-vrij, sublicentieerbaar en overdraagbare licentie voor dergelijke Rockpitter-content, voor de duur van de bescherming van de aldus gelicentieerde rechten, voor toegang, gebruik, opslag, kopiëren, wijzigen, voorbereiden van afgeleide werken van, distribueren, publiceren, verzenden, streamen, uitzenden en op andere wijze exploiteren dergelijke Rockpitter-content om op het Rockpit-platform aan te bieden en/of te promoten in alle media of platforms die tot nu toe bekend of onbekend zijn en in het bijzonder op internet en sociale netwerken. Voor zover Rockpitter-content persoonlijke informatie bevat, zal dergelijke Rockpitter-content alleen voor deze doeleinden worden gebruikt als dergelijk gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met ons Privacybeleid. Tenzij je specifieke toestemming geeft, claimt Rockpit geen eigendomsrechten op enige Rockpitter-content en niets in deze Voorwaarden wordt geacht de rechten te beperken die je nodig hebt om jouw Rockpitter-content te gebruiken of te exploiteren.

5.6 Rockpit biedt Experts de mogelijkheid om professionele animaties en design te laten maken van hun Expert-diensten, die door Rockpit aan Experts ter beschikking worden gesteld om in hun vermeldingen op te nemen. Je bent ervoor verantwoordelijk dat jouw Expert-dienst nauwkeurig wordt weergegeven. Je stopt met het gebruik van de content op of via het Rockpit-platform als ze jouw vermelding niet langer nauwkeurig vertegenwoordigen, of als je stopt met het hosten van de aangeboden Expert-dienst of als je Rockpit-account om welke reden dan ook beëindigd wordt of opgeschort. Je erkent en gaat ermee akkoord dat Rockpit het recht heeft om de content in overeenstemming met Sectie 5.5 te gebruiken voor reclame, marketing en/of andere zakelijke doeleinden in media of platform, ongeacht of dit betrekking heeft op jouw Activiteit of anderszins, zonder verdere kennisgeving of compensatie voor jou. 

5.7 Je bent als enige verantwoordelijk voor alle Rockpitters-content die jij beschikbaar stelt op of via het Rockpit-platform. Dienovereenkomstig garandeer jij en verklaar jij het volgende: 

 • dat jij de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Rockpitters-content die jij beschikbaar maakt op of via het Rockpit-platform of dat jij alle rechten, licenties, toestemmingen en releases hebt op dergelijke Rockpitters-content voor het beschikbaar stellen aan Rockpit, zoals beoogd onder deze Voorwaarden
 • noch de Rockpitters-content, noch het plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of verzenden van de Rockpitters-content of gebruik door Rockpit van de Rockpitters-content (of een deel daarvan) zoals beoogd onder deze Voorwaarden, zal inbreuk maken op, misbruik maken van of inbreuk maken op derden octrooi, copyright, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten, of rechten van publiciteit of privacy, of leiden tot schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

5.8 Je zult geen Rockpitters-content plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of verzenden die:

 • frauduleus, vals, misleidend (direct of door weglating of het niet bijwerken van informatie) of misleidend is;
 • lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, vulgair of aanstootgevend is;
 • discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een individu of groep bevordert;
 • gewelddadig of bedreigend is of geweld of acties bevordert die een andere persoon bedreigen;
 • illegale of schadelijke activiteiten bevordert;
 • het Contentbeleid (zie punt 18) van Rockpit of enig ander Rockpit-beleid schendt. Rockpit mag, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de inhoud van Rockpitters verwijderen of uitschakelen die Rockpit in strijd acht met de toepasselijke wetgeving, deze voorwaarden of het op dat moment geldende beleid of de standaardnormen van Rockpit, of anderszins schadelijk of aanstootgevend kan zijn voor Rockpit, haar Rockpitters, derden of eigendommen.

5.9 Rockpit respecteert het auteursrecht en verwacht van haar Rockpitters hetzelfde. Als je van mening bent dat inhoud op het Rockpit-platform inbreuk maakt op de auteursrechten die je bezit, dan verzoeken we jou om, in overeenstemming met ons auteursrechtbeleid (zie punt 19), hiervan melding te maken.

6. Tarieven

6.1 Rockpit mag, in ruil voor het gebruik van het Rockpit-platform, kosten in rekening brengen aan Experts (“Expert-vergoedingen”) en/of Rockpitters (“Registratie-vergoedingen”); gezamenlijk “Rockpit Tarieven”. Meer informatie over wanneer servicekosten van toepassing zijn en hoe deze worden berekend, vind je op onze webpagina: www.rockpit.nl.

6.2 Alle toepasselijke Servicekosten (inclusief eventuele belastingen) zullen worden getoond aan een Expert of Rockpitter voorafgaand aan het publiceren of deelnemen aan een Acitiviteit. Rockpit behoudt zich het recht voor om de Servicekosten op elk moment te wijzigen en zal Rockpitters en/of Experts op de hoogte stellen van eventuele tariefwijzigingen, voordat deze van kracht worden. Dergelijke tariefwijzigingen hebben geen invloed op inschrijvingen die zijn gedaan zijn of deelnames en/of registraties die bevestigd zijn vóór de ingangsdatum van de tariefwijziging.

6.3 Je bent verantwoordelijk voor het betalen van servicekosten die jij aan Rockpit verschuldigd bent. De toepasselijke Servicekosten (inclusief eventuele belastingen) worden geïnd door Rockpit. Tenzij anders vermeld op het Rockpit-platform, worden servicekosten niet gerestitueerd.

7. Voorwaarden specifiek voor Expert

7.1 Voorwaarden die van toepassing zijn op alle vermeldingen
7.1.1 Wanneer je een Vertoning maakt via het Rockpit-platform, moet je: 
 • volledige en nauwkeurige informatie over jouw Expert-dienst verstrekken (zoals beschrijving van de dienst en de beschikbaarheid op de kalender);
 • eventuele beperkingen en vereisten die van toepassing zijn (zoals minimum leeftijd en mate van bekwaamheid);
 • alle andere relevante informatie verstrekken die door Rockpit wordt gevraagd. Je bent verantwoordelijk voor het te allen tijde up-to-date houden van jouw Activiteiten-informatie (inclusief beschikbaarheid op de kalender).

7.1.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van een prijs (inclusief eventuele belastingen; indien van toepassing) voor jouw Vertoningen (“Activiteit-tarieven”). Zodra een Rockpitter een boeking van jouw Vertoning aanvraagt, mag jij niet vragen dat de Rockpitter een hogere prijs betaalt dan in het boekingsverzoek.

7.1.3 Algemene voorwaarden die in jouw Vertoning zijn opgenomen, met name met betrekking tot annuleringen, mogen niet in strijd zijn met deze Voorwaarden of het relevante annuleringsbeleid voor uw Activiteit.

7.1.4 Afbeeldingen, animaties of video’s (gezamenlijk “Afbeeldingen”) die in jouw Vertoningen worden gebruikt, moeten nauwkeurig de kwaliteit en de staat van jouw Expert-diensten weergeven. Rockpit behoudt zich het recht voor om te eisen dat Vertoningen een minimum aantal afbeeldingen hebben van een bepaald formaat, grootte en resolutie.

7.1.5 De plaatsing en rangschikking van Vertoningen in zoekresultaten op het Rockpit-platform kunnen variëren en zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals zoekparameters en voorkeuren van Rockpitters, vereisten voor Experts, prijs- en kalender-beschikbaarheid,  beoordelingen of type Expert-dienst. 

7.1.7 Wanneer je een boekingsverzoek van een Rockpitter accepteert of vooraf heeft goedgekeurd, ga je een juridisch bindende overeenkomst aan met de Rockpitter en ben je verplicht om jouw Expert-dienst aan de Rockpitter te leveren, zoals beschreven in jouw Vertoning, wanneer de boekingsaanvraag is gedaan. 

7.1.8 Rockpit raadt Experts aan om een passende verzekering af te sluiten voor hun Expert-diensten. Bekijk elke respectieve verzekeringspolis zorgvuldig en zorg er in het bijzonder voor dat je bekend bent met en begrijpt welke uitsluitingen en eventuele eigen risico’s van toepassing zijn op dergelijke verzekeringspolissen, inclusief, maar niet beperkt tot, deelname aan jouw Expert-dienst.

7.2 Vermelding van Expert-diensten

Experts die Expert-diensten vermelden, gaan akkoord met en zijn onderworpen aan de aanvullende voorwaarden voor Experts.

7.3 Co-Expert

7.3.1 Rockpit kan Experts in staat stellen andere Rockpitters (“Co-Expert”) te machtigen om de Activiteiten van de Expert te beheren en bepaalde acties te ondernemen met betrekking tot de Activiteiten, zoals toegestaan door de Expert. Hierbij kun je denken aan het accepteren van boekingsaanvragen, het berichten sturen en verwelkomen van Rockpitters, het bijwerken van de beschikbaarheid van de kalender. Elke overeenkomst tussen Expert en Co-Expert mag niet in strijd zijn met deze Voorwaarden, de Betalingsvoorwaarden of enig ander Beleid dat van toepassing is op jouw Expert-dienst(en).

7.3.2 Experts moeten de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het beslissen wie ze als Co-Expert aan hun vermelding (en) willen toevoegen. Experts blijven als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Activiteiten en Rockpitters-content die op het Rockpit-platform worden gepubliceerd, inclusief alle Activiteiten die namens hen door een Co-Expert zijn gemaakt. Verder blijven Experts verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelingen en nalatigheden, inclusief, maar niet beperkt tot, gedrag dat schade toebrengt aan de Co-Expert(s). Co-Experts blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen en nalaten bij het uitoefenen van hun rol en verantwoordelijkheden als Co-Expert, inclusief, maar niet beperkt tot, gedrag dat de Expert schade toebrengt. Bovendien zijn zowel Expert als Co-Expert gezamenlijk verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor claims van derden, waaronder claims van Rockpitters, die voortvloeien uit het handelen en nalaten van de andere persoon met betrekking tot Expert-diensten, communicatie met Rockpitters en het verstrekken van enige Co-Expert-diensten.

8. Specifieke voorwaarden voor Rockpitters

8.1 Voorwaarden van toepassing op alle boekingen
 

8.1.1 Afhankelijk van het voldoen aan eventuele vereisten (zoals het voltooien van verificatieprocessen) die zijn gesteld door Rockpit en/of de Expert, kun je een Activiteit die beschikbaar is, boeken op het Rockpit-platform. Alle toepasselijke kosten, inclusief de Activiteit-kosten, en alle toepasselijke belastingen (gezamenlijk “Totale Kosten”) zullen aan jou worden gepresenteerd, voordat je een aanbieding boekt. Je gaat ermee akkoord om de totale kosten te betalen voor elke boeking die wordt aangevraagd in relatie tot je Rockpit-account. De Rockpitter kan betaalde en niet-betaalde Activiteiten boeken. 

8.1.2 Na ontvangst van een boekingsbevestiging van Rockpit, wordt er een juridisch bindende overeenkomst gesloten tussen jou en jouw Expert, onder voorbehoud van eventuele aanvullende voorwaarden van de Expert die van toepassing zijn, waaronder met name het toepasselijke annuleringsbeleid en eventuele regels en beperkingen in de aanbieding. Rockpit verzamelt de Totale Kosten op het moment van het boekingsverzoek.

8.1.3 Als je een Expert-dienst boekt namens meerdere Rockpitters, moet je ervoor zorgen dat elke extra Rockpitter voldoet aan alle eisen die door de Expert zijn gesteld en word je op de hoogte gesteld van en ga je akkoord met deze Voorwaarden en eventuele voorwaarden, regels en beperkingen die door de Expert zijn vastgesteld.

8.2 Inschrijven/aanmelden op Expert-diensten

8.2.1 Je dient de beschrijving van elke Expert-dienst die je wilt boeken zorgvuldig door te nemen om ervoor te zorgen dat jij, en eventuele extra Rockpitters waarvoor jij boekt, voldoet aan een minimumleeftijd, vaardigheid, certificering of andere vereisten die de Expert heeft gespecificeerd in zijn Vertoning. 

8.2.2 Voor en tijdens een Expert-dienst word je geacht te allen tijde de instructies van de Expert te volgen.

9. Boekingswijzigingen, annuleringen en restituties

9.1 Experts en Rockpitters zijn verantwoordelijk voor alle wijzigingen aan een boeking die ze maken via het Rockpit-platform en gaan akkoord met het betalen van eventuele extra Expert-kosten of Rockpitter-kosten in verband met dergelijke boekings-wijzigingen.
 

9.2 Rockpitters kunnen een bevestigde boeking op elk moment annuleren, volgens het annuleringsbeleid van de Vertoning dat door de Expert is opgesteld. Rockpit zal het bedrag van de totale kosten dat aan de Rockpitter verschuldigd is, terugbetalen in overeenstemming met dit annuleringsbeleid. 

9.3 Als een Expert een bevestigde boeking annuleert, ontvangt de Rockpitter een volledige terugbetaling van de totale kosten voor een dergelijke boeking. Verder kan Rockpit een geautomatiseerde recensie publiceren over de vermelding die door de Expert is geannuleerd, wat aangeeft dat een boeking is geannuleerd. Daarnaast kan Rockpit de kalender voor de Vertoning niet beschikbaar of geblokkeerd houden voor de data van de geannuleerde boeking

9.5 Indien Rockpit een boeking annuleert, zal Rockpit de Rockpitters hiervan op de hoogte stellen en de redenen voor een dergelijke maatregel verstrekken, tenzij een dergelijke kennisgeving de detectie of preventie van fraude of andere illegale activiteiten zou verhinderen of belemmeren, of de legitieme belangen van anderen zou kunnen schaden.

9.7 Als een Rockpitter of Rockpit een bevestigde boeking annuleert en de Rockpitter een terugbetaling ontvangt in overeenstemming met het toepasselijke annuleringsbeleid dat is opgesteld door de Expert en vermeld in de Vertoning, nadat de Expert al is betaald, heeft Rockpit het recht om het bedrag van een dergelijke terugbetaling van de Expert terug te vorderen, inclusief door een dergelijk restitutiebedrag af te trekken van toekomstige betalingen aan de Expert.

10. Beoordelingen en recensies

 10.1 Binnen een bepaald tijdsbestek na het voltooien van een Activiteit kunnen Rockpitter en Expert een openbare beoordeling (“beoordeling”) over elkaar indienen. Beoordelingen of recensies geven de mening van individuele Rockpitters weer en geven niet de mening van Rockpit weer. De beoordeling of recensie van een Rockpitter bestaat uit het toekennen van een waardering voor de Activiteit van de Expert. De beoordeling door een Expert bestaat uit het toekennen van een Rockpit Badge (“Badge”) aan de Rockpitter voor het voltooien van een Activiteit. Beoordelingen en recensies worden door Rockpit niet geverifieerd op juistheid en kunnen onjuist of misleidend zijn.

10.2 Beoordelingen en recensies door Rockpitters en Experts moeten nauwkeurig zijn en mogen geen aanstootgevende of lasterlijke taal bevatten. 


10.3 Het is Rockpitters verboden om het systeem van beoordelingen en recensies op welke manier dan ook te manipuleren, zoals het instrueren van een derde partij om een positieve of negatieve recensie over een andere Rockpitter te schrijven.

10.4 Beoordelingen en recensies maken deel uit van het openbare profiel van een Rockpitter of Expert en kunnen ook elders op het Rockpit-platform (zoals de Vertoningen-pagina) worden weergegeven, samen met andere relevante informatie zoals het aantal boekingen en andere informatie. 

11. Belastingen

11.1 Als Expert bent je als enige verantwoordelijk voor het bepalen van je verplichtingen om alle toepasselijke BTW- of andere indirecte verkoop-belastingen of inkomstenbelastingen (“Belastingen”) te rapporteren, te innen, over te dragen of op te nemen in jouw Activiteit-kosten. 

12. Verboden activiteiten

12.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, regels, voorschriften en belastingverplichtingen die van toepassing kunnen zijn op jouw gebruik van het Rockpit-platform. In verband met jouw gebruik van het Rockpit-platform, zul je anderen niet helpen of in staat stellen om:
 • enige toepasselijke wet- of regelgeving, overeenkomsten met derden, rechten van derden of onze voorwaarden, beleidsregels of normen te overtreden of te omzeilen;
 • het Rockpit-platform of Collectieve Content gebruiken voor commerciële of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze voorwaarden of op een manier die onterecht impliceert dat Rockpit de goedkeuring, samenwerking of anderszins anderen misleidt met betrekking tot jouw aansluiting bij Rockpit;
 • informatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie over een andere Rockpitter op het Rockpit-platform te kopiëren, op te slaan of anderszins te openen of te gebruiken op een manier die in strijd is met het Privacybeleid van Rockpit of deze voorwaarden of die anderszins de privacyrechten van Rockpitters of derden schendt;
 • het Rockpit-platform gebruiken in verband met de verspreiding van ongevraagde commerciële berichten (“spam”);
 • contact opnemen met een andere Rockpitter voor een ander doel dan het stellen van een vraag met betrekking tot jouw eigen boeking, Vertoning of het gebruik van het Rockpit-platform door de Rockpitter, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het werven of anderszins verzoeken van een Rockpitter om deel te nemen aan services, applicaties van derden of websites, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • het Rockpit-platform gebruiken om een boeking onafhankelijk van het Rockpit-platform aan te vragen, te maken of te accepteren, om servicekosten te omzeilen of om een andere reden;
 • aanvragen accepteren of betalen voor Vertonings-kosten buiten het Rockpit-platform of de Rockpit-betalingen. Als je dit doet, erken je en ga je ermee akkoord dat je: 
  • deze Voorwaarden schendt;
  • alle risico’s en verantwoordelijkheid voor een dergelijke betaling accepteert;
  • Rockpit vrijwaart van enige aansprakelijkheid voor een dergelijke betaling;
  • iemand discrimineren of lastigvallen op basis van ras, nationale afkomst, religie, geslacht, genderidentiteit, fysieke of mentale handicap, medische toestand, burgerlijke staat, leeftijd of seksuele geaardheid, of anderszins deelnemen aan gewelddadig, schadelijk, beledigend of storend gedrag ;
  • het Rockpit-platform of Collectieve Content, of enig individueel element binnen het Rockpit-platform, de naam van Rockpit, een Rockpit-handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie, de lay-out en het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina gebruiken, weergeven, spiegelen of omlijsten in het Rockpit-platform, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rockpit;
  • het Rockpit-merk op enigerlei wijze verdunnen, aantasten of anderszins schaden, inclusief door ongeoorloofd gebruik van Collectieve Content, het registreren en/of gebruiken van Rockpit of afgeleide termen in domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bron-ID’s, of het registreren en/of gebruiken van domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bron-ID’s die nauw nabootsen of verwarrend vergelijkbaar zijn met Rockpit-domeinen, handelsmerken, taglines, promotiecampagnes of Collectieve Content;
  • robots, spider, crawler, schraper of andere geautomatiseerde middelen of processen gebruiken om toegang te krijgen tot, gegevens of andere inhoud te verzamelen van of anderszins te communiceren met het Rockpit-platform voor welk doel dan ook;
  • vermijden, omzeilen, verwijderen, deactiveren, belemmeren, decoderen, of anderszins proberen om technologische maatregelen geïmplementeerd door Rockpit of een van de providers van Rockpit te omzeilen of een andere derde partij om het Rockpit-platform te beschermen;
  • proberen de software die wordt gebruikt om het Rockpit-platform te leveren te ontcijferen, te decompileren, te demonteren of reverse-engineeren;
  • enige actie ondernemen die de prestatie of de goede werking van het Rockpit-platform beschadigt of nadelig beïnvloedt, of kan schaden of nadelig kan beïnvloeden;
  • de toepassing exporteren, wederuitvoeren,  importeren of overdragen, behalve zoals toegestaan door de Nederlandse wetgeving;
  • de rechten van iemand anders schenden of anderszins schade toebrengen aan iemand.

12.2 Je erkent dat Rockpit niet verplicht is om de toegang tot of het gebruik van het Rockpit-platform door een Rockpitter te controleren of om de inhoud van Rockpitters te controleren, uit te schakelen of te bewerken, maar heeft het recht om dit te doen om:

 • te bewerken, te beveiligen en het Rockpit-platform te verbeteren (inclusief maar niet beperkt tot fraudepreventie, risicobeoordeling, onderzoek en klantenondersteuning);
 • ervoor te zorgen dat de Rockpitters deze voorwaarden naleven;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of het bevel of vereiste van een rechtbank, wetshandhaving of andere administratieve instantie of overheidsinstantie;
 • reageren op Rockpitters-content die naar haar mening schadelijk of aanstootgevend is;
 • zoals anders vermeld in deze Voorwaarden. Rockpitters komen overeen om te goeder trouw samen te werken met Rockpit en Rockpit te voorzien van degelijke informatie en alle maatregelen te nemen die Rockpit redelijkerwijs kan verzoeken met betrekking tot enig onderzoek dat is uitgevoerd door Rockpit of een vertegenwoordiger van Rockpit met betrekking tot het gebruik of misbruik van het Rockpit-platform.

12.3 Als je van mening bent dat een Rockpitter, waarmee jij in contact komt, online of persoonlijk, ongepast handelt of heeft gehandeld, inclusief maar niet beperkt tot iemand die:

 • aanstootgevend, gewelddadig of seksueel ongepast gedrag vertoont;
 •  zich bezighoudt met ander storend gedrag, moet je deze persoon onmiddellijk melden bij Rockpit door contact met ons op te nemen. Je stemt ermee in dat een melding die je doet ons niet verplicht om enige actie te ondernemen (behalve de wettelijk verplichte maatregelen).

13. Duur en beëindiging, opschorting en andere maatregelen

13.1 Deze Overeenkomst is van kracht voor een periode van 30 dagen. Aan het einde  van deze periode zal deze automatisch en continue worden verlengd voor volgende termijnen van 30 dagen tot het moment waarop jij of Rockpit de Overeenkomst beëindigt in overeenstemming met deze bepaling.
 

13.2 Je kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen door ons een e-mail te sturen. Als je je Rockpit-account als Expert annuleert, worden alle bevestigde boekingen automatisch geannuleerd en krijgen je Rockpitters een volledige terugbetaling. Als je je Rockpit-account als Rockpitter annuleert, worden alle bevestigde boekingen automatisch geannuleerd en is elke terugbetaling afhankelijk van de voorwaarden van het annuleringsbeleid van de Expert-aanbieding.

13.3 Zonder onze hieronder gespecificeerde rechten te beperken, kan Rockpit deze overeenkomst te allen tijde voor jouw gemak beëindigen door je hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte te stellen via jouw geregistreerde e-mailadres.

13.4 Rockpit mag deze Overeenkomst onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigen en/of de toegang tot het Rockpit-platform stopzetten als:

 • je je verplichtingen onder deze Voorwaarden, de Betalingsvoorwaarden, ons Beleid of Normen materieel hebt geschonden;
 • je de toepasselijke wetten, voorschriften of rechten van derden hebt geschonden;
 • als Rockpit te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid of het eigendom van Rockpit, haar Rockpitters of derden te beschermen (bijvoorbeeld in het geval van frauduleus gedrag van een Rockpitter).

13.5 Daarnaast kan Rockpit één van de volgende maatregelen nemen:

 • om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of het bevel of verzoek van een rechtbank, wetshandhaving of andere administratieve instantie of overheidsinstantie;
 • als je deze voorwaarden hebt geschonden , de Betalingsvoorwaarden, ons Beleid of Normen, toepasselijke wetten, voorschriften of rechten van derden;
 • je hebt onjuiste, frauduleuze, verouderde of onvolledige informatie verstrekt tijdens de Rockpit-accountregistratie, de Activiteiten-vermelding of daarna; 
 • jij en/of jouw Activiteiten of Expert-diensten op enig moment niet voldoen aan de toepasselijke kwaliteits- of geschiktheidscriteria;
 • je herhaaldelijk slechte beoordelingen of recensies hebt ontvangen of wanneer Rockpit anderszins op de hoogte wordt gebracht van of klachten heeft ontvangen over jouw prestaties of gedrag; 
 • je herhaaldelijk bevestigde boekingen hebt geannuleerd of niet zonder geldige reden op boekingsverzoeken hebt gereageerd;
 • Rockpit gelooft te goeder trouw dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid of het eigendom van Rockpit, haar Rockpitters of derden te waarborgen, of om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen:
 • weigeren om Activiteiten, Beoordelingen en Recensies of andere Rockpitters-content op te zoeken en te verwijderen of uit te stellen;
 • alle lopende of bevestigde boekingen annuleren;
 • jouw toegang tot of gebruik van het Rockpit-platform beperken;
 • een speciale status die aan jouw Rockpit-account is gekoppeld tijdelijk of permanent intrekken;
 • tijdelijk of in geval van ernstige of herhaalde overtredingen jouw Rockpit-account permanent opschorten en de toegang tot het Rockpit-platform stopzetten.

In het geval van immateriële inbreuken en indien van toepassing, word je door Rockpit op de hoogte gesteld van elke voorgenomen maatregel en krijg je de gelegenheid om het probleem naar redelijke tevredenheid van Rockpit op te lossen.

13.6 Als we een van de hierboven beschreven maatregelen nemen:

 • kunnen we jouw Rockpitters volledig terugbetalen voor alle bevestigde boekingen die zijn geannuleerd, ongeacht het reeds bestaande annuleringsbeleid;
 • heb je geen recht op enige vergoeding voor lopende of bevestigde boekingen die zijn geannuleerd.

13.7 Wanneer deze overeenkomst is beëindigd, heb je geen recht op herstel van je Rockpit-account of enige inhoud van je Rockpitters-content. Als jouw toegang tot of gebruik van het Rockpit-platform is beperkt of jouw Rockpit-account is opgeschort of deze overeenkomst is door ons beëindigd, dan mag je geen nieuw Rockpit-account registreren of het Rockpit-platform openen en gebruiken via een Rockpit-account van een andere Rockpitter.

13.8 De secties 5 en 19 van deze voorwaarden blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze overeenkomst. 

14. Disclaimer

Als je ervoor kiest om het Rockpit-platform of Collectieve Content te gebruiken, doe je dit vrijwillig en op eigen risico. Het Rockpit-platform en de Collectieve Content worden aangeboden “zoals ze zijn”, zonder enige garantie, expliciet of impliciet.

Je gaat ermee akkoord dat je elke gelegenheid hebt gehad die je nodig acht om de Rockpit-services, wetten, regels of voorschriften te onderzoeken die van toepassing kunnen zijn op je Activiteiten en/of Expert-diensten die je ontvangt en dat je niet vertrouwt op enige wettelijk feit gemaakt door Rockpit met betrekking tot een Vertoning.


Als we ervoor kiezen om identiteitsverificatie of achtergrond-controles uit te voeren op een Rockpitter, verwerpen we, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, dat dergelijke controles eerder wangedrag door een Rockpitter zullen identificeren of garanderen dat een Rockpitter dat zal doen zich in de toekomst niet schuldig zal  maken aan wangedrag.

De voorgaande disclaimers zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de wet. 

15. Aansprakelijkheid

Je erkent en gaat ermee akkoord dat, voor zover wettelijk toegestaan, het volledige risico dat voortvloeit uit jouw toegang tot en gebruik van het Rockpit-platform en Collectieve Content, jouw publicatie of boeking van een Vertoning via het Rockpit-platform of gebruik van enige andere Expert-dienst of enige andere interactie die jij met andere Rockpitters hebt, zowel persoonlijk als online, blijft bij jou. Noch Rockpit noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van het Rockpit-platform of collectieve inhoud is aansprakelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade, inclusief gederfde winst, verlies van gegevens of verlies van goodwill, onderbreking van de service, computer schade of systeemfalen of de kosten van vervangende producten of diensten, of voor enige schade voor persoonlijk of lichamelijk letsel of emotionele nood die voortvloeit uit of in verband met: 

 • deze voorwaarden;
 • door het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Rockpit-platform of Collectieve Content;
 • van alle communicatie, interacties of ontmoetingen met andere Rockpitters of andere personen met wie jij communiceert, interacteert of ontmoet als resultaat van jouw gebruik van het Rockpit-platform;
 • van jouw publicatie of boeking van een Vertoning, inclusief de levering of het gebruik van de Expert-diensten van een Vertoning, of dit nu is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie. Of Rockpit al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, zelfs als blijkt dat een hierin uiteengezette beperkte remedie zijn essentiële doel niet heeft bereikt. 
 • De hierboven vermelde beperkingen van schade zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen Rockpit en jou. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op jou van toepassing. 

16. Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord om Rockpit en zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot hun functionarissen, directeuren, werknemers vrij te geven, te verdedigen (naar keuze van Rockpit), te vrijwaren en te behouden, vrij van en tegen claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige vergoedingen, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met:
 • jouw schending van deze voorwaarden, ons beleid of onze normen;
 • jouw oneigenlijk gebruik van het Rockpit-platform of Rockpit-diensten;
 • jouw interactie met een Rockpitter, deelname aan een Expert-dienst, inclusief zonder beperking van alle verwondingen, verliezen of schade (al dan niet compenserend, direct, incidenteel, als gevolg of anderszins) van welke aard dan ook die ontstaan in verband met of als gevolg van een dergelijke interactie, deelname of gebruik;
 • jouw schending van wetten, voorschriften of rechten van derden. 

17. Feedback

We verwelkomen en moedigen je aan om feedback, opmerkingen en suggesties te geven voor verbeteringen aan het Rockpit-platform (“Feedback”). Je kunt feedback geven door ons een e-mail te sturen, via het gedeelte ‘Contact’ van het Rockpit-platform of via andere communicatiemiddelen. Alle feedback die je aan ons verstrekt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom van jou beschouwd. Door feedback aan ons te geven, verleen je ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om die ideeën en materialen voor welk doel dan ook te gebruiken en te publiceren, zonder jou daarvoor een vergoeding te betalen.

18. Rockpit Contentbeleid

Door content op Rockpit te plaatsen, ga je akkoord met en houd je je aan het Rockpit Contentbeleid. We behouden ons het recht voor om content geheel of gedeeltelijk te verwijderen als die in strijd met deze Algemene voorwaarden of om enige andere reden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Rockpit.

Ingeval van herhaalde of ernstige overtredingen kunnen we het desbetreffende account of de desbetreffende accounts tijdelijk of permanent de-activeren.

Op Rockpit is de volgende content nooit toegestaan:

 • content die alleen als reclame is bedoeld of andere commerciële content, zoals bedrijfslogo’s, links en bedrijfsnamen;
 • spam, ongewenst contact of content die herhaaldelijk op storende wijze wordt gedeeld;
 • content die illegale of schadelijke activiteiten onderschrijft of promoot, of die seksueel getint, gewelddadig, aanstootgevend, bedreigend of intimiderend is;
 • content die discriminerend van aard is;
 • pogingen om zich als een andere persoon, ander account of andere rechtspersoon voor te doen, waaronder een medewerker van Rockpit;
 • content die illegaal is of de rechten van een andere (rechts)persoon schendt, waaronder rechten inzake intellectueel eigendom en privacy;
 • content die privé-informatie of vertrouwelijke informatie van een ander bevat.

19. Rockpit Auteursbeleid

Melding van inbreuk op het auteursrecht

Rockpit respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat haar gebruikers hetzelfde doen.

Het is het beleid van Rockpit, onder de juiste omstandigheden en naar eigen goeddunken, om het account of de toegang van Rockpitters die herhaaldelijk inbreuk maken op of die herhaaldelijk worden beschuldigd van inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen, uit te schakelen en/of te beëindigen. Rockpit zal reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht die zijn gepleegd met behulp van de Rockpit-website die worden gemeld.

Als je een auteursrechthebbende bent, of gemachtigd bent om namens iemand op te treden, meld dan de vermeende inbreuk op het auteursrecht op via de website en de door de volgende ‘Melding van inbreuk op het auteursrecht’ in te vullen en deze naar Rockpit te sturen, zoals hieronder beschreven. Na ontvangst van de kennisgeving zal Rockpit alle actie ondernemen, naar eigen goeddunken, die het gepast acht, inclusief het verwijderen van het betwiste materiaal.

Melding maken van  inbreuk op het auteursrecht (“Melding”)

 • Identificeer het specifieke auteursrechtelijk beschermde werk, waarvan u beweert dat het is geschonden;
 • Identificeer het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, tezamen met informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren, inclusief ten minste, indien van toepassing, de URL van de link op de site en de applicatie waar dergelijk materiaal te vinden is.
 • Geef uw e-mailadres op;

Neem beide van de volgende verklaringen op in de hoofdtekst van de kennisgeving:

“Ik verklaar hierbij dat ik te goeder trouw van mening ben dat gebruik van het auteursrechtelijk materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.”

“Ik verklaar hierbij dat de informatie in dit bericht nauwkeurig is en dat ik de eigenaar ben of gemachtigd ben om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

20. Toepasselijk recht en jurisdictie

20.1 Als jouw woon- of vestigingsland Nederland is, worden deze voorwaarden geïnterpreteerd in overeenstemming met de hier geldende wetten. Gerechtelijke procedures (behalve vorderingen met geringe vorderingen) moeten worden ingediend bij de kanton rechtbank in Arnhem, tenzij we allebei instemmen met een andere locatie. 

21. Algemene bepalingen

21.1 Aangezien algemene bepalingen kunnen worden aangevuld met aanvullende voorwaarden, beleidslijnen, richtlijnen of normen, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen Rockpit en jou met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen ze alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen Rockpit en jou met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het Rockpit-platform.


21.2 Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap-relatie tussen jou en Rockpit als gevolg van deze Overeenkomst of jouw gebruik van het Rockpit-platform.

21.3 Deze voorwaarden zijn niet bedoeld om enige rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan andere personen dan de partijen.

21.4 Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling geschrapt en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

21.5 Het nalaten van Rockpit om enig recht of bepaling in deze voorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling, tenzij dit schriftelijk door ons is erkend en overeengekomen. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, zal de uitoefening door een van de partijen van een van de rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden geen afbreuk doen aan de andere rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden of anderszins wettelijk toegestaan.

21.6 Je mag deze Overeenkomst en jouw rechten en verplichtingen hieronder niet toewijzen, overdragen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rockpit. Rockpit mag deze Overeenkomst en alle rechten en verplichtingen hieronder, naar eigen goeddunken, zonder enige beperking en zonder voorafgaande kennisgeving 30 dagen van tevoren toewijzen, overdragen of delegeren. Jouw recht om deze overeenkomst op elk moment te beëindigen, blijft onaangetast.

21.7 Tenzij anders vermeld, worden kennisgevingen of andere mededelingen aan Rockpitters die zijn toegestaan of vereist onder deze Overeenkomst, elektronisch verstrekt en verstrekt door Rockpit via e-mail, Rockpit platform-melding of berichtenservice. 

21.8 Als je vragen hebt over deze voorwaarden, kan je ons een e-mail sturen: hello@rockpit.nl